Pirkimo – Pardavimo Taisyklės

1. SĄVOKOS
1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti pagal tokius identifikatorius, kaip vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numeris (pvz., asmens kodas), gyvenamoji vieta, kiti fiziniam asmeniui būdingi fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymiai.
1.2. Baldo kokybės ir priežiūros vadovas – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra aprašytos Prekių naudojimo, priežiūros ir kt. instrukcijos.
1.3. Baldų centrai – fizinės parduotuvės, kurių adresai yra skelbiami www.almeja.lt.
1.4. CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
1.5. Garantijos sąlygos – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra aprašytos Prekių kokybės (komercinės) garantijos sąlygos.
1.6. Kaina – bendra Prekės kaina eurais (įskaitant mokesčius), mokama Pardavėjui už Prekės nuosavybės teisės perdavimą Pirkėjui pagal sudarytą Pirkimo – pardavimo sutartį. Prekės pristatymo paslauga, Prekės užnešimo paslauga ir Prekės surinkimo paslauga į Kainą nėra įskaičiuojamos, nebent Pirkėjas užsako Prekės pristatymo paslaugą, Prekės užnešimo paslaugą ir (ar) Prekės surinkimo paslaugą pagal Pardavėjo nustatytą įkainį.
1.7. Almėja – internetinė svetainė almeja.lt, kuri priklauso Pardavėjui ir kurioje parduodamos Prekės.
1.8. Pirkti Almėjoje turi teisę tik Taisyklių 1.9 punkte nurodyti Pirkėjai, patvirtinę Taisykles ir Privatumo politiką.
1.9. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) juridinio asmens statuso neturintis subjektas; 5) visų prieš tai nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.10. Pirkimo – pardavimo sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo nuotoliniu būdu, naudojantis ryšio priemonėmis, sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurią Pardavėjas parduoda Pirkėjui Prekę(-es), o Pirkėjas priima Prekę(-es) ir sumoka už ją(jas) nustatytą Kainą. Pirkimo – pardavimo sutarties specialiosios sąlygos yra identiškos Užsakymo sąlygoms, o Pirkimo – pardavimo sutarties bendrosios sąlygos yra identiškos Užsakymo pateikimo metu galiojančių Taisyklių sąlygoms. Pirkimo – pardavimo sutartis sudaroma lietuvių kalba.
1.11. Prekės – Almėja parduodamos prekės, kurios yra Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Visos Almėjos siūlomos Prekės yra naujos.
1.12. Prekių pristatymo paslauga – Pirkėjo atskirai užsakoma ir pagal Pardavėjo nustatytą įkainį papildomai apmokama paslauga. Ši paslauga teikiama tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.13. Prekių surinkimo paslauga – Pirkėjo atskirai užsakoma ir pagal Pardavėjo nustatytą įkainį papildomai apmokama paslauga. Ši paslauga teikiama tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.14. Prekių užnešimo paslauga – Pirkėjo atskirai užsakoma ir pagal Pardavėjo nustatytą įkainį papildomai apmokama paslauga. Ši paslauga teikiama tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.15. Prekių atsiėmimo punktai – Prekių atsiėmimo vietos, kurių adresai yra skelbiami www.almeja.lt.
1.16. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų tvarkymo taisyklės naudojantis Almėja. Prieš įsigydamas Prekę Pirkėjas turėtų atidžiai susipažinti su Privatumo politika.
1.17. Užsakymas – Pirkėjo pasiūlymas Pardavėjui sudaryti Pirkimo – pardavimo sutartį nuotoliniu būdu, naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis, apibrėžiantis Prekę(- es), kurią(-ias) Pirkėjas ketina pirkti, Kainą, jos mokėjimo tvarką bei pateikiantis Pirkėjo Asmens duomenis ir kitą informaciją, reikalingą Pirkimo – pardavimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti.
1.18. Šalis – Pirkėjas arba Pardavėjas.
1.19. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.20. Taisyklės – šios Pirkimo – pardavimo taisyklės, kurios yra taikomos kiekvienam Prekių pirkimui www.almeja.lt.
1.21. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekia sudaryti ar sudaro Pirkimo – pardavimo sutartį su Pardavėju.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Pirkti Almėjoje turi teisę tik Taisyklių 1.9 punkte nurodyti Pirkėjai, patvirtinę Taisykles ir Privatumo politiką.
2.2. Pirkėjas patvirtina Taisykles ir Privatumo politiką su jomis susipažinęs bei pažymėjęs langelį prie nurodyto teiginio (pvz., „Sutinku su Pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir Privatumo politika“).
2.3. Patvirtindamas Taisykles Pirkėjas kartu patvirtina, kad susipažino su kitais Taisyklėse nurodytais dokumentais (Garantijos sąlygomis, Baldo kokybės ir priežiūros vadovu ir kt.), taip pat kitais dokumentais, patalpintais www.almeja.lt.
2.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar pildyti Taisykles ir (ar) Privatumo politiką. Nauja Taisyklių redakcija ir Privatumo politikos redakcija įsigalioja paskelbus jas www.almeja.lt. Visais atvejais Pirkėjas pateikti Užsakymą gali tik tokiu atveju, jeigu jis patvirtina Taisykles ir Privatumo politiką, kaip tai nurodyta Taisyklių 2.2 punkte.
2.5. Šalys įsipareigoja laikytis Taisyklių, Privatumo politikos, kitų Taisyklėse nurodytų dokumentų (Garantijos sąlygų, Baldo kokybės ir priežiūros vadovo ir kt.), taip pat dokumentų, patalpintų www.almeja.lt, Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei protingumo, sąžiningumo, teisingumo, nepiktnaudžiavimo teise ir kitų teisės principų.

 

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
3.1. Pagrindinės Prekių savybės pateikiamos Almėjoje paspaudus ant konkrečios Prekės. Pardavėjas neatsako už tai, kad Almėjoje esančios Prekės savo dydžiu, forma, spalva ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Rekomenduojame prieš Užsakymo pateikimą atidžiai perskaityti Prekės savybių aprašymą, o iškilus klausimams – susisiekti su Pardavėju Taisyklėse ir Almėjos kontaktų skiltyje nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.
3.2. Pardavėjas suteikia galimybę pateikti Užsakymą šiais būdais:
3.2.1. Užpildant užsakymo formą www.almėja.lt;
3.2.2. Telefonu +370 608 31070, Almėjoje kontaktų skiltyje nurodytu darbo laiku;
3.2.3. Elektroniniu paštu: home@almeja.lt.
3.3. Pirkėjas, teikdamas Užsakymą bet kuriuo iš Taisyklių 3.2.1 – 3.2.3 punktuose nurodytų būdų, privalo nurodyti Pirkimo – pardavimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti reikalingus savo Asmens duomenis ir kitą informaciją. Už pateikiamų Asmens duomenų ir kitos informacijos teisingumą, tikslumą, išsamumą, Asmens duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus, atsako Pirkėjas. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju, jeigu Pardavėjui iškyla neaiškumų dėl Užsakyme pateiktos informacijos.
3.4. Kai Užsakymas pateikiamas Užpildant užsakymo formą www.almeja.lt (Taisyklių 3.2.1 punktas):
3.4.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pardavėjas patvirtina Pirkėjo pateiktą Užsakymą išsiųsdamas pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.
3.5. Kai Užsakymas pateikiamas telefonu (Taisyklių 3.2.2 punktas) arba elektroniniu paštu (Taisyklių 3.2.3 punktas):
3.5.1. Pardavėjas išsiunčia Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu pranešimą, kuriame nurodomas Pirkėjo pateikto Užsakymo turinys, pridedamos Taisyklės ir Privatumo politika arba nuoroda į Taisykles ir Privatumo politiką Almėjoje;
3.5.2. Pirkėjas elektroniniu paštu išsiunčia Pardavėjui Užsakymo bei susipažinimo su Taisyklėmis ir Privatumo politika patvirtinimą tuo pačiu elektroniniu paštu, iš kurio gavo Taisyklių 3.5.1 punkte nurodytą pranešimą;
3.5.3. Pirkėjas sumoka Kainą, kaip tai nurodyta Taisyklių 4 skyriuje;
3.5.4. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pardavėjas patvirtina Pirkėjo pateiktą Užsakymą išsiųsdamas pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.
3.6. Pirkėjas per 3 (tris) dienas nuo Pardavėjo pranešimo apie Užsakymo epatvirtinimą gavimo dienos turi teisę pakeisti užsakytų Prekių apmušalą (tipą, spalvą ir kt.). Tokiu atveju Šalys suderina ir patvirtina naują Užsakymą, kuriame nurodomas Prekių apmušalas, Prekių kaina ir, esant poreikiui, kitos sąlygos.
3.7. Paaiškėjus, kad Pardavėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių ar priežasčių, kurių Pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ar kontroliuoti, negali pateikti Prekių (visų ar jų dalies), Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir pasiūlyti jam pakeisti Užsakymą (pateikti panašias Prekes, mažesnį kiekį Prekių ir kt.). Jeigu Pirkėjas su Pardavėjo pasiūlymu nesutinka, Užsakymas yra anuliuojamas ir Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakymo anuliavimo grąžina Pirkėjui visą jo pagal tokį Užsakymą sumokėtą Kainą.

 

4. KAINOS MOKĖJIMO TVARKA
4.1. Kaina (Prekių kaina, Prekių pristatymo paslaugos kaina, Prekių užnešimo paslaugos kaina, Prekių surinkimo paslaugos kaina (jei Pirkėjas tokias paslaugas užsako), mokesčiai, taikoma nuolaida (jei taikoma)) yra nurodoma Užsakyme.
4.2. Pardavėjas suteikia Pirkėjui galimybę sumokėti Kainą vienu iš šių būdų:
4.2.1. Banko pavedimu – Kainos mokėjimas pervedant pinigus iš Pirkėjo banko sąskaitos į Pardavėjo banko sąskaitą;
4.2.2. Naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga – Kainos mokėjimas, Pirkėjui ir lizingo bendrovei sudarius sutartį dėl Prekių pirkimo iš Pardavėjo;
4.2.3. Banko kortele Prekių pateikimo metu – Kainos mokėjimas Pirkėjo naudojama banko kortele Prekių pristatymo metu Prekes pristatančiam Pardavėjui (kurjeriui) arba Prekių atsiėmimo metu Prekių atsiėmimo punkte;
4.2.4. Grynais pinigais Prekių pateikimo metu – Kainos mokėjimas grynais pinigais Prekių atsiėmimo metu Prekių atsiėmimo punkte.
4.3. Pardavėjas suteikia galimybę Pirkėjui sumokėti Kainą tokiomis dalimis ir tokiais terminais:
4.3.1. 30 % Kainos sumokėti Užsakymo pateikimo metu (mokėjimas galimas Taisyklių 4.2.1 arba 4.2.2 punkte nurodytu būdu), o 70 % Kainos sumokėti ne vėliau kaip iki Prekių pateikimo (mokėjimas galimas Taisyklių 4.2.2 arba 4.2.3 punkte nurodytu būdu) arba Prekių pateikimo metu (mokėjimas galimas Taisyklių 4.2.4 arba 4.2.5 punkte nurodytu būdu); arba
4.3.2. Visą Kainą sumokėti Užsakymo pateikimo metu (mokėjimas galimas Taisyklių 4.2.1, 4.2.2 arba 4.2.3 punkte nurodytu būdu).
4.3. Siekiant išvengti bet kokių neaiškumų, Pardavėjas informuoja Pirkėją, kad sprendimą dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo ar nesudarymo priima lizingo bendrovė ir Pardavėjas nevertina Pirkėjo finansinių, teisinių ir (ar) kitų galimybių dėl tokios sutarties sudarymo, neužtikrina lizingo bendrovės teigiamo sprendimo dėl tokios sutarties sudarymo, Pirkėjui palankių tokios sutarties sąlygų ir pan. Tačiau Pardavėjas turi teisę nesutikti su Taisyklių 4.2.3 punkte nurodytu Kainos mokėjimo būdu, jeigu Pirkėjo pasirinkta lizingo bendrovė nustatytų Pardavėjui nepriimtinų papildomų įsipareigojimų (atpirkimą, papildomas kokybės garantijas, nemokamas paslaugas ir kt.).
4.4. Kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino Užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais (pvz., dėl informacinių sistemų techninės klaidos, kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių). Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja kaina, Užsakymas yra anuliuojamas ir Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakymo anuliavimo grąžina Pirkėjui visą jo pagal tokį Užsakymą sumokėtą Kainą.
4.5. Jeigu po to, kai Pardavėjas patvirtino Užsakymą, Lietuvos Respublikoje būtų pakeistas PVM tarifas, Šalys supranta, kad Pardavėjas turės teisę vienašališkai pakeisti Prekių kainą proporcingai PVM tarifo pasikeitimui.
4.6. Jeigu Pirkėjas laiku ar pilnai neatsiskaito su Pardavėju už Prekes, jis privalo mokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną.
4.7. PVM sąskaita faktūra perduodama Pirkėjui kartu su Prekėmis.

 

5. PREKIŲ PATEIKIMAS
5.1. Teikdamas Užsakymą Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš šių Prekių pateikimo būdų:
5.1.1. Pasinaudoti Prekių pristatymo paslauga;
5.1.2. Atsiimti Prekes viename iš Prekių atsiėmimo punktų.
5.2. Jeigu Pirkėjas pasirenka Prekių pristatymo paslaugą:
5.2.1. Pirkėjas privalo nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą (adresą), savo telefono Nr. ir elektroninio pašto adresą;
5.2.2. Pardavėjas (kurjeris) Pirkėjo nurodytu telefono Nr. ir (ar) elektroninio pašto adresu iš anksto praneša Pirkėjui apie Prekių pristatymo dieną ir laiką. Pirkėjas privalo priimti Prekes Pardavėjo (kurjerio) pranešime nurodytą dieną ir nurodytu laiku. Jeigu Pardavėjas (kurjeris) ir Pirkėjas suderina kitą Prekių pristatymo dieną ir (ar) laiką, Pirkėjas privalo priimti Prekes suderintą dieną ir suderintu laiku;
5.2.3. Prekės perduodamos Pirkėjui arba kitam Pirkėjo nurodytam asmeniui, o jeigu Prekių pristatymo vietoje (adresu) jų nėra – bet kuriam ten esančiam pilnamečiam asmeniui. Priimant Prekes, būtina turėti ir Pardavėjui (kurjeriui) pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą);
5.2.4. Jeigu Prekės pristatomos į tinkamą vietą (adresu), tačiau Pirkėjas Prekių priimti negali (pvz., Prekių pristatymo vietoje (adresu) nėra nei vieno Prekes galinčio priimti asmens, Prekių pristatymo vietoje (adresu) esantis pilnametis asmuo nesutinka priimti Prekių, neturi galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir pan.), Prekių pristatymo paslauga laikoma suteikta ir Pirkėjas, pageidaujantis pasinaudoti Prekių pristatymo paslauga, privalo ją pakartotinai užsakyti ir apmokėti. Tokiu atveju Pardavėjas (kurjeris) suderina su Pirkėju kitą Prekių pristatymo dieną ir (ar) laiką. Kai Prekės pakartotinai pristatomos į tinkamą vietą (adresu), tačiau Pirkėjas pakartotinai Prekių priimti negali, Prekių pristatymo paslauga laikoma suteikta ir Pardavėjas Pirkėjo nurodytu telefono Nr. ir (ar) elektroninio pašto adresu praneša Pirkėjui apie pareigą atsiimti Prekes iš atitinkamo Prekių atsiėmimo punkto, nurodo jų atsiėmimo terminą, laiką, vietą ir (ar) kt. sąlygas;
5.2.5. Prekės pristatomos iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininė ar kita Prekes gabenanti transporto priemonė;
5.2.6. Visos viename Užsakyme nurodytos Prekės pristatomos į tą pačią vietą (adresu), nebent Šalys individualiai susitaria dėl to paties Užsakymo Prekių pristatymo į skirtingas vietas (adresus);
5.2.7. Jeigu Pirkėjas pageidauja, kad Prekės būtų pristatytos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, Šalys individualiai susitaria dėl tokio Prekių pristatymo sąlygų;
5.2.8. Į Prekių pristatymo paslaugą neįeina Prekių užnešimo paslauga ir Prekių surinkimo paslauga. Šios paslaugos suteikiama tik tuo atveju, jeigu Pirkėjas jas užsakė ir apmokėjo, kaip tai nurodyta Taisyklėse
5.3. Jeigu Pirkėjas pasirenka Prekių atsiėmimą viename iš Prekių atsiėmimo
5.3.1. Pirkėjas privalo atsiimti Prekes ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją jo nurodytu telefono Nr. ir (ar) elektroninio pašto adresu, kad Prekes galima atsiimti;
5.3.2. Prekes galima atsiimti tik Užsakymo pateikimo metu nurodytame Prekių atsiėmimo punkte, t.y. pakeisti Prekių atsiėmimo punkto negalima, nebent Šalys individualiai susitaria kitaip;
5.3.3. Prekes galima atsiimti tik atitinkamo Prekių atsiėmimo punkto darbo laiku. Rekomenduojame prieš atvykstant į Prekių atsiėmimo punktą pasidomėti jo darbo laiku;
5.3.4. Prekes gali atsiimti tik Užsakymą pateikęs asmuo. Atsiimant Prekes, būtina turėti ir Pardavėjui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą) ir Užsakymą;
5.3.5. Prekių atsiėmimas Prekių atsiėmimo punkte yra nemokamas.
5.4. Prekių pateikimo metu Pirkėjas arba asmuo, priimantis Prekes Pirkėjo vardu, privalo kartu su kurjeriu, o Prekių atsiėmimo viename iš Prekių atsiėmimo punktų atveju – kartu su Pardavėjo darbuotoju, patikrinti Prekių būklę ir pasirašyti Prekių perdavimo – priėmimo dokumentą (PVM sąskaitą faktūrą). Pastebėjęs Prekių trūkumus (nubrozdinimus, įbrėžimus ir kitus išoriškai matomus pažeidimus, bet kokius kitus neatitikimus Užsakymo sąlygoms ir pan.), Pirkėjas privalo tai pažymėti Prekių perdavimo – priėmimo dokumente (PVM sąskaitoje faktūroje) bei, dalyvaujant kurjeriui, o Prekių atsiėmimo viename iš Prekių atsiėmimo punktų atveju – Pardavėjo darbuotojui, surašyti laisvos formos Prekių trūkumų aktą. Pirkėjui nepasinaudojus Prekių būklės patikrinimo teise ir priėmus Prekes be jokių pastabų, bus laikoma, kad Prekės jų perdavimo metu išorinių trūkumų neturėjo ir buvo tinkamos kokybės.
5.5. Baldo kokybės ir priežiūros vadovas, Prekės surinkimo instrukcija (kai ji reikalinga) perduodami Pirkėjui kartu su Prekėmis.
5.6. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento.
5.7. Prekių pristatymo paslaugą, Prekių užnešimo paslaugą ir Prekių surinkimo paslaugą teikia Pardavėjas arba Pardavėjo įgalioti atstovai (kurjeriai, kiti partneriai). Prekių pristatymo paslauga, Prekių užnešimo paslauga ir Prekių surinkimo paslauga gali būti suteiktos skirtingu laiku.
5.8. Jeigu Pirkėjas nepriima Prekių Taisyklėse nurodytu terminu, jis už kiekvieno Prekių vieneto sandėliavimą privalo mokėti Pardavėjui 5 (penkių) EUR dydžio baudą už kiekvieną uždelstą priimti Prekes dieną. Jeigu Pirkėjas nepriima Prekių ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, Užsakymas yra anuliuojamas, Prekės yra grąžinamos Pardavėjui, o Pirkėjui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakymo anuliavimo yra grąžinama pagal tokį Užsakymą sumokėta Kaina, atskaičius Prekių pristatymo paslaugos mokestį (jei jis buvo taikomas ir Prekių pristatymo paslauga buvo suteikta) ir priskaičiuotą baudą už Prekių sandėliavimą.

 

6. PREKIŲ PATEIKIMO TERMINAS
6.1. Prekių pateikimo terminas yra nurodomas Užsakyme. Prekių pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos, kai Pirkėjas sumoka 30 % Kainos (Taisyklių 4.3.1 punktas) arba visą Kainą (Taisyklių 4.3.2 punktas).
6.2. Į Prekių pateikimo terminą nėra įskaičiuotas atitinkamas terminas Prekei pristatyti ar atsiimti, kuris priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto Prekių pateikimo būdo.
6.3. Prekių pateikimo terminas gali keistis dėl informacinių sistemų techninės klaidos, kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių (pvz., dėl valstybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir su tuo susijusių privalomų ribojimų Pardavėjo veiklai nustatymo; reikšminga dalis Pardavėjo darbuotojų negali dirbti dėl patvirtinto viruso (pvz., COVID-19, gripo, beždžionių raupų ir kt.) arba dėl privalomos saviizoliacijos po kontakto su asmeniu, užsikrėtusiu virusu; reikšmingo medžiagų tiekimo sutrikimo, pateiktų nekokybiškų medžiagų ir kt.). Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir informuoti jį apie Prekių pateikimo termino pasikeitimą ir tai nebus laikoma Prekių pateikimo termino pažeidimu.
6.4. Jei Pardavėjas praleidžia Prekių pateikimo terminą ir nėra Taisyklių 6.3 punkte nurodytų aplinkybių, jis privalo mokėti Pirkėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) % procentų dydžio delspinigius nuo Pirkėjo sumokėtos Kainos už kiekvieną pavėluotą pateikti Prekes dieną. Jei Pardavėjas praleidžia Prekių pateikimo terminą ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų ir nėra Taisyklių 6.3 punkte nurodytų aplinkybių, Užsakymas yra anuliuojamas, Prekės yra grąžinamos Pardavėjui, o Pirkėjui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakymo anuliavimo yra grąžinama visa pagal tokį Užsakymą sumokėta Kaina bei sumokami priskaičiuoti delspingiai už Prekių pateikimo termino praleidimą.

 

7. GARANTIJA PAGAL ĮSTATYMĄ. KOKYBĖS (KOMERCINĖ) GARANTIJA
7.1. Garantiją pagal įstatymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.364 straipsnis.
7.2. Kokybės (komercinės) garantijos sąlygos nurodytos Garantijos sąlygose.
7.3. Garantijos sąlygas išsiunčiamos Užsakyme nurodytu elektroniniu paštu. Rekomenduojame prieš pradedant naudoti Prekes atidžiai perskaityti Garantijos sąlygas, o iškilus klausimams – susisiekti su Pardavėju Taisyklėse ir Almėjos kontaktų skiltyje nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.
7.4. Pranešame, kad Vartotojas dėl netinkamos Prekės kokybės pagal įstatymą turi teisę reikalauti iš Pardavėjo užtikrinti nemokamą CK 6.3641 straipsnyje nustatytų teisių įgyvendinimą ir kokybės (komercinė) garantija neturi įtakos šių teisių įgyvendinimui.

 

8. VARTOTOJO TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES
8.1. Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Taisyklėse, išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties, taip pat Prekių pristatymo paslaugos, Prekių surinkimo paslaugos ir (ar) Prekių užnešimo paslaugos.
8.2. Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) dienų, kai Vartotojas ar Vartotojo nurodytas asmuo (išskyrus vežėją) gauna Prekę, o tais atvejais, kai Pirkimo – pardavimo sutartis apima daugiau negu vieną Prekę ir Prekės pristatomos atskirai arba Prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Vartotojas ar Vartotojo nurodytas asmuo (išskyrus vežėją), gauna paskutinę Prekę, partiją ar dalį. Prekių pristatymo paslaugos, Prekių surinkimo paslaugos ir Prekių užnešimo paslaugos atsisakymo terminas pasibaigia iki atitinkamos paslaugos teikimo pradžios.
8.3. Vartotojo pranešimas apie Pirkimo – pardavimo sutarties arba Prekių pristatymo paslaugos, Prekių surinkimo paslaugos ir (ar) Prekių užnešimo paslaugos atsisakymą turi būti surašytas lietuvių kalba, jame būtina aiškiai išdėstyti savo sprendimą atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties arba Prekių pristatymo paslaugos, Prekių surinkimo paslaugos ir (ar) Prekių užnešimo paslaugos, nurodyti savo Asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono Nr. ir (ar) el. pašto adresą), Pirkimo – pardavimo sutarties ir (ar) Užsakymo datą ir Nr., ir (ar) PVM sąskaitos faktūros datą ir Nr.
8.4. Pirkėjo pranešimas apie Pirkimo – pardavimo sutarties arba Prekių pristatymo paslaugos, Prekių surinkimo paslaugos ir (ar) Prekių užnešimo paslaugos atsisakymą teikiamas vienu iš šių būdų:
8.4.1. Elektroniniu paštu: home@almeja.lt;
8.4.2. Registruotu paštu adresu: Mariu 60A-45, Kaunas;
8.4.3. Atvykus į bet kurį Baldų centrą Almėja kontaktų skiltyje nurodytu darbo laiku. Rekomenduojame prieš atvykstant į Baldų centrą pasidomėti jo darbo laiku.
8.5. Vartotojui pateikus pranešimą apie Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą, Šalių pareigos vykdyti Pirkimo – pardavimo sutartį pasibaigia.
8.6. Vartotojui pateikus pranešimą apie Prekių pristatymo paslaugos, Prekių surinkimo paslaugos ir (ar) Prekių užnešimo paslaugos atsisakymą Šalių pareigos dėl šių paslaugų suteikimo pasibaigia.
8.7. Jeigu Vartotojas atsisakė Pirkimo – pardavimo sutarties iki tol, kol Prekės dar nebuvo jam pateiktos, Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą gavimo dienos, grąžina Pirkėjui visą jo sumokėtą sumą.
8.8. Jeigu Vartotojas atsisakė Pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai Prekės jam buvo pateiktos:
8.8.1. Vartotojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos grąžina Prekes Pardavėjui, t.y. pristato Prekes pats arba per pasirinktą vežėją į vieną iš Prekių atsiėmimo punktų Almėjos kontaktų skiltyje nurodytu darbo laiku. Rekomenduojame prieš atvykstant į Prekių atsiėmimo punktą pasidomėti jo darbo laiku;

8.8.2. Pardavėjas neturi pareigos atsiimti Prekių ir padengti Prekių grąžinimo išlaidų, t.y. pareiga grąžinti Pekes ir pareiga padengti Prekių grąžinimo išlaidas tenka Pirkėjui. Šalims individualiai susitarus (dėl Prekių atsiėmimo paslaugos kainos, termino ir kt.) Prekes gali atsiimti Pardavėjas;
8.8.3. Grąžinamos Prekės negali būti naudotos, sugadintos, Prekių išvaizda negali būti pasikeitusi, Prekių vertė negali būti sumažėjusi;
8.8.4. Grąžinamos Prekės turi būti su visomis autentiškomis ir nepažeistomis etiketėmis, nenuplėštomis apsauginėmis plėvelėmis, originalioje pakuotėje, pilnos komplektacijos;
8.8.5. Jeigu Pirkėjas įsigijo Prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą Prekių komplektą, t.y. Pirkėjas Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo teise gali naudotis tik visų komplekte esančių Prekių atžvilgiu;
8.8.6. Visas dovanas, kurios Pirkėjui buvo pateiktos kartu su Prekėmis, Pirkėjas privalo grąžinti kartu su Prekėmis. Grąžinamoms dovanoms taikomi Taisyklių 8.8.1 –
8.1.5 punktai;
8.8.7. Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą gavimo dienos, grąžina Pirkėjui visą jo sumokėtą Kainą, pervesdamas ją į tą banko sąskaitą, iš kurios Vartotojas atliko mokėjimą. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Vartotojas pateikia įrodymą, kad Prekės yra perduotos Prekes pristatančiam vežėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau;
8.8.8. Jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjo siūlomi pigiausi Prekių pateikimo būdai, skirtumas, susidaręs tarp Pirkėjo pasirinkto Prekių pateikimo būdo ir Pardavėjo siūlomų pigiausių Prekių pristatymo būdų Pirkėjui nėra grąžinamas.
8.9. Teise atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos Pirkimo – pardavimo sutarties Vartotojas negali pasinaudoti sudarius vieną iš CK 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

 

9. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS
9.1. Vartotojas, manantis, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus pirmiausia privalo raštu kreiptis į Pardavėją ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai Vartotojas tiesiogiai kreipiasi į teismą.
9.2. Jei Vartotojas nesutinka su Pardavėjo atsakymu, jis turi teisę kreiptis į:
9.2.1. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas: Vilniaus g. 25, LT01402 Vilnius, tel.: (8 5) 262 6751, faksas: (8 5) 279 1466, el. paštas: tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt; arba
9.2.2. Europos vartotojų centrą Lietuvoje, adresas: Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius, tel.: (8 5) 2650368, faksas: (8 5) 2623123, el. paštas: info@ecc.lt, interneto svetainės adresas: http://www.ecc.lt.
9.3. Pardavėjas taip pat pateikia nuorodą į Europos elektroninės ginčų sprendimo (EGS) platformą, kurioje pateikiama informacija apie ginčų tarp Pardavėjo ir Vartotojo sprendimo ne teismo tvarka būdus: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10. PRANEŠIMAI
10.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia jo nurodytu elektroniniu paštu adresu ir (ar) SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu. Visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio ar jo naudojamo elektroninio pašto adreso ir telefono numerio pateikimą Pardavėjui atsako Pirkėjas.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus Pardavėjui siunčia Almėjos nurodytais kontaktais.
10.3. Pardavėjas informuoja, kad naudojantis Almėja per naršyklę, taip pat pateikiant Užsakymą, taip pat dėl telefoninių pokalbių su Pardavėju gali atsirasti papildomų naudojimosi internetu išlaidų (mokestis už duomenų siuntimą) arba pokalbių telefonu išlaidų pagal paslaugų teikėjo, kurio paslaugomis naudojasi Pirkėjas, tarifus.

 

11. NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU PIRKĖJU, KURIS NĖRA VARTOTOJAS
11.1. Pirkėjo, kuris nėra Vartotojas, atveju, Pardavėjas turi teisę apriboti Kainos mokėjimo būdus, taip pat pareikalauti, kad būtų iš anksto sumokėta visa Kaina ar didesnė nei Taisyklių 4.3.1 punkte nurodyta Kainos dalis, nepriklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto mokėjimo būdo
11.2. Kiekvienu atveju, kai nustatoma Pardavėjo, tame tarpe jo darbuotojų ir įgaliotų atstovų atsakomybė, ši atsakomybė Pirkėjo, kuris nėra Vartotojas, atžvilgiu, nepaisant jos teisinio pagrindo, yra ribojama sumokėtos Kainos pagal Užsakymą, iš kurio kyla ginčas, suma, padauginta iš dviejų.
11.3. Visi ginčai, kilę tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, kuris nėra Vartotojas, sprendžiami atitinkamame teisme pagal Pardavėjo registruotos buveinės vietą.

 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12.1. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės
aktais.
12.2. Taisyklėse neaptartiems klausimams taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos, įskaitant CK, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikoje asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius ir taikytinus teisės aktus
12.3. Pirkėjas gali nemokamai susipažinti su Taisyklių turiniu ir jas atsispausdinti apsilankęs Almėjoje.